KDV Uygulama Tebliği Fİhrist

URL
date
Mar 24, 2022
slug
KDVUygulamaTebligiFihrist
status
Published
tags
Muhasebe
KDV
Teblig
KDV Uygulama Tebligi
summary
KDV Uygulama Genel Tebliği içindekiler fihrsit
type
Post

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26/04/2014 Resmi Gazete No: 28983
💡
güncelliğini kontrol ediniz.

I- MÜKELLEFİYET

A -VERGİNİN KONUSU

1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
 1. Teslim
 1. Teslim Sayılan Haller
 1. Hizmet
 1. Hizmet Sayılan Haller
 1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması
 

B- VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

 1. Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi
 1. Nakil Vasıtaların Satışı
 1. Avukatlık Ücretleri
 1. Personele Sağlanan Menfaatler
 1. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar
 1. Adi Ortaklıklarda Vergileme
 1. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri
 1. Yurt Dışına Düzenlenen Turlar
 1. Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar
 1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar
 1. Profesyonel Futbol Faaliyetleri
 1. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu
 1. Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı
 1. İlaç Bedelleri
 

C MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

 1. Mükellef
 1. Vergi Sorumlusu
 

Ç. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

 1. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi

II İSTİSNALAR

A - İHRACAT İSTİSNASI

 1. Mal İhracı
 1. Hizmet İhracı
 1. Roaming Hizmetleri
 1. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
 1. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
 1. Türkiye'de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 1. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
 1. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
 1. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması
 

B - ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

 
 1. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna
 1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
 1. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna
 1. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna
 1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna
 1. Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna
 1. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna
 1. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna
 1. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
 1. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna
 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna
 1. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna
 1. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna
 1. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
 1. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna
 1. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna
 1. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna
18.İstisna Uygulamalarında Alt Sınır
 

C- TAŞIMACILIK İSTİSNASI

 1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna
 1. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna
 

Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR

 1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 1. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 

D İTHALAT İSTİSNASI

 1. Yurtiçi Teslimleri KDV'den İstisna Olan Mal ve Hizmetler
 1. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya
 1. Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar
 

E İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR

 1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna
 1. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 1. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası
 1. Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna
 1. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 1. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV'den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna
 1. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri
 1. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna
 1. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
 1. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
 

F SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR

 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar
 1. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar
 1. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar
 1. Diğer İstisnalar
 

G GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR

 1. Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri
 1. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler
 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri
4.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri
5.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri
 1. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri
 1. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
 1. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

Ğ. İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI

 1. İstisnadan Vazgeçme
 

III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM.

A- MATRAH

 1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
 1. İthalatta Matrah
 1. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
 1. Özel Matrah Şekilleri
 1. Matraha Dâhil Olan Unsurlar
 1. Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar
 1. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti

B- ORAN

 1. Genel Açıklama
 1. İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
 1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

C- İNDİRİM

 1. Vergi İndirimi
 1. İndirilemeyecek KDV
 1. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
 1. Kısmi Vergi İndirimi
 1. İndirimin Belgelendirilmesi
 1. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi
 

IV KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR

A- İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER

 1. İadesi Talep Edilebilecek KDV
 1. Mahsup Yoluyla İade
 1. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler
 1. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler
 1. Teminat Karşılığı İade
 1. Vergi İnceleme Raporu ile İade
 1. İade Talebinde Aranan Belgeler
 

B -İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)

 1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler
 1. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 1. İTUS Sertifikasının İptal edilmesi
 

C- HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)

 1. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler
 1. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 1. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi
 

D- DİĞER HUSUSLAR

 1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
 1. Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade
 1. Kamuya Ait Kuruluşlara İade
 1. İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri
 1. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler
 1. İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü
 1. Yoklama ve Değerlendirme
 1. Kayıt Düzeni
 

E- ÖZEL ESASLAR

 1. 1.Ortak Hükümler
 1. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi
 1. Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar
 1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar
 1. İşlemlerin Gerçekliğini İspat
 1. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 1. İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması
 1. Diğer Tespitler
 1. Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler
 1. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar
 1. Geçiş Hükümleri
 1. 3/8/2016 Tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
 1. 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
 

V -VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

A -VERGİLENDİRME USULLERİ

 1. Gerçek Usulde Vergilendirme
 1. Hasılat Esaslı Vergilendirme

B-VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI

 1. Vergilendirme Dönemi
 1. Beyan Esası
 1. Beyanname Verme Zamanı
 1. Beyanname Çeşitleri
 

C- TARH İŞLEMLERİ

 1. Tarh Yeri
 1. Tarhiyatın Muhatabı
 1. Tarh Zamanı

D-VERGİNİN ÖDENMESİ

 

VI -USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A.USUL HÜKÜMLERİ

 1. Kayıt Düzeni

B-ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

 1. Verginin Gider Kaydedilemeyeceği
 1. Müteselsil Sorumluluk

C- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

 1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

D -YÜRÜRLÜK

EKLER

 

© Craig Hart 2021 - 2024